ประวัติ               โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา (RONPIBUNWITTAYA  SCHOOL) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ)  ตั้งอยู่เลขที่ 805    ถนนเพชรเกษม 7  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80130  โทรศัพท์   0 7544 1425    โทรสาร   0 7544 2170   e-mail : ronpiboonwittaya@hotmail.com

                 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่   2   เมษายน   2506     เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1-3    ประถมศึกษาปีที่ 1-6     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีเขตพื้นที่บริการใน อำเภอร่อนพิบูลย์   ตำบลร่อนพิบูลย์   ตำบลควนเกย    ตำบลควนชุม  ตำบลควนพัง   ตำบลหินตก   ตำบลเสาธง     อำเภอจุฬาภรณ์    ตำบลนาหมอบุญ   ตำบลทุ่งโพธิ์    ตำบลสามตำบล  ตำบลควนหนองฟ้า

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา  เดิมตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณรังษี    หมู่ที่ 8   ตำบลร่อนพิบูลย์    อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 โรงเรียนได้ประสบวาตภัย อาคารและเอกสารต่างๆ เสียหายใช้การไม่ได้  นายประคอง    เหมือนมา   ผู้จัดการโรงเรียนได้โอนกิจการให้  นายดวง  วัฒนสิทธิ์ ดำเนินการแทน   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506  นายดวง  วัฒนสิทธิ์   ได้เช่าที่ดินของ นายประกิต วณิชพันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนส้ม สร้างโรงเรียน     ในพื้นที่สวนส้ม ตั้งอยู่ที่หมู่ 12  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง ปี พ.ศ. 2518   รวมเวลา  12  ปี    ที่เช่าที่ดินในการดำเนินกิจการโรงเรียน     ปี พ.ศ. 2519   โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างในที่ดินของ นางสาวฐะปะนี วัฒนสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่  805  หมู่ที่ 13   ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสหพิบูลย์ช่วยทำถนนและขุดคู  ส่วนอาคารเรียนได้จ้าง นายลั่น เกื้อมา พร้อมคนงาน 10 คน  ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  1   มิถุนายน  2519   จนถึงปัจจุบัน

                  ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ก่อสร้างอาคารเรียนดวง - ประยงค์  2554   ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น   1  หลัง สร้างเสร็จและเปิดใช้ในปีการศึกษา   2554 ปีพ.ศ. 2555  โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อสร้างอาคารเรียนดวง-ประยงค์  2557   ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  1  หลัง  ลงเสาเอกเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2555   สร้างเสร็จและเปิดใช้ในปีการศึกษา  2557   เมื่อวันจันทร์ที่  6  ตุลาคม  2557  ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา  จำนวน  11 ไร่   60  7/10 ตารางวา   หรือ 17,600 ตารางเมตร

Comments