กลยุทธ์

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอังพึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 จัดกิจกรรม/โครงการ/มาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานกับผู้อื่นได้และมีเจตคคิที่ดีต่ออาชีพสุจริต

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 9 สร้างองค์กรให้เข็มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอำนาจบนหลักธรรมาภิบาลด้วยการบริการแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  สิ่งอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่เอี้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
Comments